pranešti

pranešti
pranèšti, pràneša, prànešė 1. tr. K pro šalį pragabenti: Negali nė praeiti, nė maišelio pranèšti [pro nedorus kaimynus] Krš. Paskui velnias pasitikęs girnių prašė, kad jį, pakavojęs maiše, pro dvarą ir pro tą žmogų praneštų SI309. Kada jis sėdos į stalą, ledva galėjo turėti rankose šaukštą – pranešdavo jį tankiai pro gerklę ir išliedavo valgį BM200. | refl. NdŽ. 2. tr. panešti į šalį: Stovi anos, niekas gi jų nepràneša Tvr. Praneša toliau stalą Ad. 3. tr. tam tikrą kiekį, dalį išgabenti, išnešti: Reikia pranešt da rūbų didumas – gali visa paimt Sdk. 4. tr. pajėgti panešti, pastumti, pavaryti savo judėjimo jėga:(upelis) ir šiap bėgu, ir tep bėgu – pilko akmenelio nepranešu (d.) Tvr. 5. refl. Švnč išeiti, pasišalinti: Prasìnešė kur toliau nuo namų Trgn. Prasnèšk geriau, kolei jam pyktis pereis Ktk. 6. tr. SD295 perkelti iš vienos vietos, būsenos į kitą: Nuog smerties pranešti esme ing gyvenimą SPII00. | refl.: Sužieduotinė, nutekėdama ažu vyro, apleidžia tėvą, motiną ... ir prasineša namuosna ... vyro savo SPI217. 7. tr., intr. R duoti žinią, paskelbti, pasakyti: Prànešė liūdną žinią Vlkv. Lauras savo bėdas ir išgąsčius mums pràneša kartais K.Donel. Jis prànešė vyresnybei J. Tada tas žmogus pranešė palicijai, ir jį pagav[o] BsPIV30. Skubinkitės, idant jei tokią žinią praneštumbit pirm, neng ji numiršta! Jrk113. Praneštas apei tai, daktaras tuo[j] atvažiavo Žr. Mes silpni daiktai, kaip švents mums pràneša Dovyds, nei žolelės ant laukų dar augdami žydim K.Donel. Jie vadinosi pranešamaisiais, arba reliacijų, seimeliais A.Janul. Vis išpildė, kas pirm pranešt rašte buvo 332. Sugrįžta ing Jeruzalem, idant tą linksmą žodį ir kitiemus apaštalams praneštų BPII27-28. Susirinkitės, idant eš jumus praneščiau, kas jumus būsiančiame čėse prisitiks BB1Moz49,1. Tataig buvo per pranašą seniai pranẽšęs DP187. | refl.: Iš vyro Olė tegavo tik vieną laišką, kuriame jis prasinešė laimingai nuvažiavęs į Ameriką LzP. Pasakykiat, prasinèškiat, jums būs lengviau Gršl. Kai kas pasako žodį, tai ir prasìneša aplink (pasklinda gandas) Slm. 8. intr. SD290 nuspėti, pranašauti: Iš rankų įžiūrėjimo pranešu CII887. 9. tr. iškęsti, patirti: Tiek vargelių pranẽšus visą gyvenimą Sem. 10. tr. būti pranašesniam, pralenkti, viršyti: Šikšnosparnis greitumu ir vikrumu visumet praneš [žvirblį] J.Jabl. Jau anas tuoj pranèš ir brolį Sv. Jis moksle tave pràneša Jnšk. Giedojime praneša jinai, t. y. balsiau gieda J. Ir pranešdavo išmintis Salomono išmintį visų rytiečių ir egiptėnų Ba3Kar4,30. Šitoj tiesa labai vargu suprasti dėl to, kad mūsų išmanymą praneša A.Baran. | refl.: Žmogus prasineša iš kitų būtybių Vr. Jis visur prasìneša Gs.refl. pralenkti einant, bėgant: Iš pirmų žingsnių jau buvo matyti, jog prasinešti rengiasi Romano žirgas, tiktai vienas Armino širmis nuo jo neatsiliko V.Piet. Aš buvau gerokai prasinẽšęs, bet jie vėl pralenkė Alk.būti didesniam, viršyti kokį nors kiekį: Paukščio temperatūra dažnai praneša 43°C .refl. pasižymėti: O kad ne ji (Algutė), gal jau jis būtų seniai ar pasitraukęs nuo Aršiojo į šalį, pas Trakių, prasinešusį valdoną, ar gal būtų sugrįžęs namon V.Piet. Tėvai ... prasinešdlavo visokiais lemtumais BzB118(MT460).
◊ vė́jus pranèšti; R77 apgaudinėti.
\ nešti; antnešti; apnešti; atnešti; paatnešti; papaatsinešti; danešti; įnešti; išnešti; paišnešti; nunešti; panunešti; panešti; parnešti; paparsinešti; pernešti; piesinešti; pranešti; prinešti; raznešti; sunešti; pasunešti; užnešti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pranešti — pranèšti vksm. Lãpė nutvėrusi vi̇̀štą prànešė ją̃ pro pat mūsų lángus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apreikšti — tr. SD197, Q552,312, R271, K 1. DŽ1 tam tikru būdu paskelbti, parodyti: Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu apreiškė žemei tekėjimą savo, užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu V.Kudir. Kitą rytą anksti varpo balsas apreiškė miestui liūdną žinią Ašb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • danešti — ×danèšti, dàneša, dànešė (hibr.) 1. tr. prinešti iki tam tikros vietos: Vai žirge, ... ar daneši mane in uošvelę? TŽI230. 2. žr. pranešti 7: Kas galėjo danešti jo žmonai, kad jis geria? Vv. Nagi gal kas danešė, tai atvažiavo ir išsivežė Skdt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duoti — duoti, da ( ja, ma, sti), dãvė (dẽvė) 1. tr. H daryti, kad kas gautų, galėtų paimti: Nemasink – jei duodi, duok arba griežtai atsakyk, kad negausi J. Bitėm kad duodi [cukraus], tai paskui jos atmoka Alk. Reik imt, kad duoda Dkš. Kai Die[va]s… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelbti — 1 paskelbti tr., paskel̃bti, ia, pàskelbė; N, Sut 1. viešai pranešti: Paskelbė tą žemės ruožą draudžiamu K.Būg. Čia buvo paskelbę, ka griauties reikės Skd. Pàskelbta, kad šitoj dienoj ims [gyvulius] Mlt. Jau valnastę tuokart paskelbė, ka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernešti — 1. tr. K einant pergabenti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus: Lovą mano pernešė Rs. Nakčia pernešdavo ją su narvu iš svetainės į miegamąjį kambarį rš. Pernešk mane per upę DŽ. ^ Ko per pirkią neperneši? (vandens rėtyje) Tvr. ║ perduoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranešdinti — pranẽšdinti 1. cur. pranešti 1: Pro šalį pranešdink J. 2. NdŽ refl. praeiti, prabėgti. 3. cur. pranešti 7: Jis pranešdina savo didžius darbus savo žmonims BBPs111,6. Norėdamas ... broliams saviems pranešdinti, jeib ir anys teipo neprapultų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranešimas — pranešìmas sm. (2) 1. SD297 → pranešti 1: Pranešìmas pro šalį NdŽ. 2. refl. srovė, tekėjimas: Sriauna, arba [v]andens prasinešimai Šts. 3. B → pranešti 7: Spauda mirgėjo pranešimais apie naujų galingų industrinių centrų statybą rš. Mama gavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prinešti — prinèšti, prìneša, prìnešė tr. 1. R421 prigabenti, atnešti daug: Prìnešė statinę vandens DŽ. Kad prìnešė valgymų! Dv. Žmonės kalbėjo, kad tam žemaičiui aitvaras visko prinešąs J.Jabl. | Vaikai in kambarį šalčio prìnešė Mrj. ^ Gandras mėšlo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skelbti — 1 skelbti, ia, ė K, DŽ, skel̃bti; H161, MŽ, R, I, Sut, N, M, LL210 1. tr. viešai pranešti: Teismas skelbia sprendimą rš. Skelbti karą NdŽ. Trūbai kareivių vainą skelbia S.Dauk. Diktorius skelbia paskutines dienos žinias rš. Skelbti naujieną visai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”